skip to Main Content

Πολιτική Διαχείρισης & Απορρήτου Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Ο Σύλλογος Προστασίας Ελλήνων Αιμορροφιλικών (ΣΠΕΑ) με το παρόν ενημερώνει το κοινό για την προστασία των προσωπικών δεδομένων βάσει του Κανονισμού 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ευρύτερα γνωστός ως Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – ΓΚΠΔ (General Data Protection Regulation – GDPR), που ψηφίστηκε στις 27 Απριλίου 2016 και τέθηκε σε υποχρεωτική εφαρμογή για όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 25 Μαΐου 2018.

Ο Σύλλογος Προστασίας Ελλήνων Αιμορροφιλικών (ΣΠΕΑ), δηλώνει ότι ακολουθεί τις Αρχές που διέπουν την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τα δεδομένα που συλλέγονται, επεξεργάζονται αποκλειστικά και μόνο για το συγκεκριμένο σκοπό. Περαιτέρω, δηλώνει ότι έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα, τεχνικά, οργανωτικά, νομικά προκειμένου να διασφαλίσει την προστασία των δεδομένων αυτών.

  1. Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Ο Σύλλογος Προστασίας Ελλήνων Αιμορροφιλικών (ΣΠΕΑ) που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Στουρνάρη, αρ. 51 με ΤΚ 104 32 [εφεξής ο «Σύλλογος»], είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται. Με το παρόν σας ενημερώνουμε για τα δεδομένα που συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και αποθηκεύουμε όταν χρησιμοποιείται την ιστοσελίδα μας https://www.simeiastixis.com και πώς χρησιμοποιούμε τα δεδομένα αυτά.

Διαβάστε προσεκτικά την πολιτική για να κατανοήσετε πώς και γιατί συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα.

  1. Σκοπός Επεξεργασίας

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από το Σύλλογο γίνεται για τους ακόλουθους σκοπούς:

_προκειμένου να λάβουμε τα ερωτήματά σας τα οποία θα είναι γενικής πληροφόρησης και μόνο γύρω από τη νόσο της αιμορροφιλίας, τη νόσο Von Willebrandt και συγγενών αιμορραγικών διαταραχών και δεν θα τυγχάνουν ερωτήματα που απαιτείται ιατρική γνωμάτευση, συμπτώματα που χρήζουν ιατρικής και επείγουσας αντιμετώπισης και για αυτά θα πρέπει να συμβουλευτείτε το γιατρό σας.

_προκειμένου να λάβουμε τα ερωτήματα σας τα οποία θα είναι γενικής πληροφόρησης και μόνο γύρω από τη νόσο της αιμορροφιλίας, τη νόσο Von Willebrandt και συγγενών αιμορραγικών διαταραχών τα οποία θα συλλεχθούν, θα αξιολογηθούν, θα απαντηθούν από το Σύλλογο και θα αποτελέσουν πολύτιμη πηγή πληροφόρησης για τα ενδιαφερόμενα μέρη που θα επισκεφθούν την ιστοσελίδα https://www.simeiastixis.com. Τα ερωτήματα δεν θα τυγχάνουν απαντήσεις που απαιτείται ιατρική γνωμάτευση, συμπτώματα που χρήζουν ιατρικής και επείγουσας αντιμετώπισης και για αυτά θα πρέπει να συμβουλευτείτε το γιατρό σας.

  1. Συλλογή προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα είναι πληροφορίες που μπορούν άμεσα ή έμμεσα να οδηγήσουν στην αναγνώριση του προσώπου. Τα δεδομένα που συλλέγουμε είναι τα εξής :

_Ονοματεπώνυμο (εφόσον συμπληρωθούν κατά την υποβολή ερωτήματος σχετιζόμενο με αιμορραγική νόσο στο site)

_Δ/νση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (εφόσον συμπληρωθούν κατά την υποβολή ερωτήματος σχετιζόμενο με αιμορραγική νόσο στο site)

_ Ώρα, ημερομηνία, διάρκεια επίσκεψης, τόπος προέλευσης του χρήστη, δ/νσης διακτυακού πρωτοκόλλου (IP Address), URL ανακατεύθυνσης και στοιχεία που αφορούν στο πρωτόκολλο σύνδεσης. Τα παραπάνω συλλέγονται αυτόματα και αποθηκεύονται με την αποδοχή των cookies, όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα https://www.simeiastixis.com.

  1. Νομική Βάση

Ο Σύλλογος συλλέγει προσωπικά δεδομένα, όταν αυτό είναι απολύτως απαραίτητο και ο σκοπός είναι νόμιμος όπως έχει προσδιοριστεί ανωτέρω και μας έχετε δώσει την ελεύθερη και ρητή αποδοχή σας. Ο Σύλλογος  ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, αναλαμβάνει την υποχρέωση να διασφαλίζει την τήρηση του εμπιστευτικού χαρακτήρα των προσωπικών σας δεδομένων και να εξασφαλίζει την από την πλευρά σας απρόσκοπτη άσκηση των δικαιωμάτων που σας παρέχει τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (GDPR), καθώς και στους εκάστοτε ισχύοντες νόμους του εθνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

_Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται και χρησιμοποιούνται από το Σύλλογο αποκλειστικά και μόνο στο πλαίσιο διενέργειας του ανωτέρου σκοπού επεξεργασίας. Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από το Σύλλογο δεν έχει σκοπό εμπορικής αξιοποίησης.

_Ο Σύλλογος δεν συλλέγει και δεν επεξεργάζεται ειδικών κατηγοριών δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σχετίζονται με τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, τα γενετικά ή βιομετρικά δεδομένα καθώς και δεδομένα υγείας ή δεδομένα που αφορούν τη σεξουαλική ζωή ή το γενετήσιο προσανατολισμό με σκοπό της ταυτοποίησής, ως υποκείμενο της επεξεργασίας.

_Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από το Σύλλογο υπόκειται στην αρχή της αναλογικότητας, δηλαδή συλλέγονται και επεξεργάζονται μόνο τα προσωπικά δεδομένα που είναι απολύτως αναγκαία για την επίτευξη του σκοπού που επιδιώκεται.

_Ο Σύλλογος δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή/και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων σε κανένα τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Τα δεδομένα αυτά, προς τον σκοπό της επεξεργασίας τους όπως αναφέρεται στους όρους αυτούς, δεν διαβιβάζονται σε τρίτους αποδέκτες ούτε σε χώρες εκτός Ε.Ε..

  1. Ανήλικοι Χρήστες

Ο Σύλλογος περιορίζει τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας https://www.simeiastixis.com μόνο σε ενήλικους χρήστες. Πρόθεση του Συλλόγου είναι να μη συλλέγει προσωπικά δεδομένα ανήλικων που τυχόν να έχουν πρόσβαση στην παρούσα ιστοσελίδα κατά παράβαση των ανωτέρω που έχουν οριστεί. Δεδομένου ότι αυτό δεν είναι εφικτό να διασφαλιστεί ή και να επιβεβαιωθεί από το Σύλλογο, τυχόν ανήλικοι χρήστες του δικτυακού τόπου που διαβιβάζουν προσωπικά τους δεδομένα στο Σύλλογο μέσω της ιστοσελίδας υποχρεούνται να έχουν λάβει τη συγκατάθεση των ασκούντων τη γονική μέριμνα.

  1. Ασφάλεια

Ο Σύλλογος χρησιμοποιεί κατάλληλα συστήματα και διαδικασίες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Εφαρμόζει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα και μόνο εξουσιοδοτημένο προσωπικό έχει άδεια πρόσβασης σε αυτά στο πλαίσιο της εργασίας του.

  1. Διατήρηση Προσωπικών Δεδομένων

Ο Σύλλογος διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα κρίνει απαραίτητο για να παρέχει τις υπηρεσίες που αφορούν τον ανωτέρω σκοπό. Όλα τα προσωπικά δεδομένα που διατηρεί υπόκεινται στην παρούσα πολιτική απορρήτου. Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τη διατήρηση των προσωπικών δεδομένων παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας.

  1. Διαγραφή Προσωπικών Δεδομένων

Ο Σύλλογος διαγράφει τα προσωπικά δεδομένα εντός 90 ημερών και αφού έχει ολοκληρωθεί ο σκοπός για τον οποίο έχουν συλλεχθεί. 

  1. Δικαιώματα

Ο Σύλλογος θα σας δώσει την απαραίτητη πληροφόρηση για τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τα ακόλουθα δικαιώματά σας και όπου απαιτείται:

Δικαίωμα Πρόσβασης: Το δικαίωμα να γνωρίζετε ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγει ο Σύλλογος και τον τρόπο επεξεργασίας

Δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών δεδομένων: Το δικαίωμα επικαιροποίησης των προσωπικών δεδομένων

Δικαίωμα στη λήθη: Διαγραφή όλων των προσωπικών σας δεδομένων

Δικαίωμα περιορισμού επεξεργασίας: Περιορισμός της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων

Δικαίωμα στη φορητότητα: Μεταφορά των προσωπικών δεδομένων σε επεξεργάσιμη μορφή

Δικαίωμα άρνησης επεξεργασίας: Ανάκληση της αποδοχή σας για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.

Το δικαίωμα κατάθεσης προσφυγής στην εποπτεύουσα αρχή: Κατάθεση παραπόνου στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ή όποια άλλη αρχή ορίσει η ελληνική πολιτεία ή οποιαδήποτε εποπτεύουσα αρχή για τα προσωπικά δεδομένα Κράτους Μέλους ΕΕ.

  1. Αποδοχή των Όρων

Με την αποδοχή της παρούσας πολιτικής προστασίας συμφωνείται με τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων από το Σύλλογο σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων.

  

Υπεύθυνος Επικοινωνίας για το Σύλλογο Προστασίας Ελλήνων Αιμορροφιλικών για τα προσωπικά σας δεδομένα:

Γεώργιος Φιλιππίδης
Πρόεδρος ΔΣ
Στουρνάρη 51, 10432 Αθήνα
Τηλ. : 210 52 32 667
Email: info@hemophiliasociety.gr

 

 

Back To Top